ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγραφή για συμμετοχή οποιουδήποτε στις ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις του WeSayAthens.gr σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές. Οι Όροι Συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.


Ασφάλεια Συμμετεχόντων
 

1. Ο κάθε συμμετέχων συμμετέχει με δική του ευθύνη στις ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις του WeSayAthens.gr. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του WeSayAthens.gr, των συντελεστών και συνεργατών καθώς και να τηρεί τυχόν οδηγίες/έκτακτα μέτρα που έχουν τυχόν επιβληθεί από τις Αρχές, για παράδειγμα σχετικά με την ασφάλεια της υγείας και λήψης προστατευτικών μέτρων (αποστάσεις, χρήση αντισηπτικών, μάσκας, γαντιών μιας χρήσης, πχ. σύμφωνα με Πρ.Ν.Π. 1/5/2020 καθώς και για  οποιοδήποτε άλλο μέτρο τυχόν επιβληθεί) πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και φέρει ατομική ευθύνη. Συμμετέχων που επιχειρεί να συμμετέχει χωρίς τον ελάχιστο βασικό εξοπλισμό ή/και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της περιπέτειας κατά την απόλυτη κρίση του αρχηγού ή/και αν δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον αρχηγό/συντονιστές ή/και ή/και αν δεν έχει δηλώσει/έχει αποκρύψει κάποιο θέμα υγείας ή/και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά αποπέμπεται αυτόματα από τη συγκεκριμένη ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση, και χωρίς άλλη προειδοποίηση το εισιτήριο του/της συμμετέχοντα θα θεωρείται άκυρο, μη-επιστρέψιμο, μη μεταφέρσιμο σε άλλη δραστηριότητα ή άτομο, μη εξαργυρώσιμο με οποιονδήποτε τρόπο, ο/η συμμετέχων δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος και παραιτείται των οποιωνδήποτε απαιτήσεων από το WeSayAthens.gr και τους συντελεστές του. 

2. ​Το WeSayAthens.gr, παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής τόσο για τους συνεργάτες του (ξεναγοί, συνοδοί εκδρομών, οδηγοί βουνού και οδηγοί λεωφορείων)  και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, δεν είναι υπεύθυνο για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση. Οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Ο/η συμμετέχων γνωρίζει και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και ότι έχει ιδία την ευθύνη για την δική του ασφάλεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιατρικά θέματα ή εγκυμοσύνη πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή και αναλόγως του θέματος και της συγκεκριμένης δραστηριότητας ζητείται γραπτή συγκατάθεση θεράποντος ιατρού για να εγκριθεί συμμετοχή, η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο hello@wesayathens.gr τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας για σκοπούς επικύρωσης της συμμετοχής, διαφορετικά η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

Το WeSayAthens.gr δεν είναι υπεύθυνο για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση. Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι η φυσική του κατάσταση και η υγεία του/της είναι επαρκής για συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα, και, αν είναι απαραίτητο, μετά από δική του διαβούλευση με ένα γιατρό. 

 

3. Παιδιά κάτω των 18 ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις μόνο με τη συνοδεία γονέων ή αν συνοδεύονται από πιστοποιημένο κηδεμόνα τους με τη γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση γονέων. 
Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από συμμετέχοντα ή/και εκ μέρους του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ξεχωριστά για τον κάθε συμμετέχοντα.

 

4. Το WeSayAthens.gr συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στις ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις έναντι προσωπικού ατυχήματος, ιδιαίτερα αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν κάποια άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
 

5. Κάθε δραστηριότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του WeSayAthens.gr. Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους αποδέχονται αδιαπραγμάτευτα τους Όρους Συμμετοχής, τόσο του WeSayAthens.gr όσο και τυχόν τρίτων/συντελεστών που πραγματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες για το WeSayAthens.gr. Ο αρχηγός / ξεναγός έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή/και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας μερικώς ή ολοκληρωτικά, αν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας, λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικής καταστροφής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί διαφοροποιημένο/εναλλακτικό πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τυχόν επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής ή γενικά μη αποδοχή του διαφοροποιημένου/εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο ή για επιπρόσθετα τυχόν έξοδα του συμμετέχοντα. Επίσης ο αρχηγός έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει σε συμμετέχοντα του οποίου η φυσική κατάσταση δεν κρίνεται κατάλληλη να συμμετέχει στη/ις δραστηριότητα/ες τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και επιτόπου να μην επιτρέψει συμμετοχή σε δραστηριότητα/ες ατόμου/ων που δεν έχει/ουν τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το/α άτομο/α στο/α οποίο/α δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη/ις δραστηριότητα/ες επιτόπου δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

Διαδικασία συμμετοχής
 

6. Κατοχύρωση θέσης σε ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση γίνεται εφόσον καταβληθεί το αντίτιμο για τη συμμετοχή (online με κάρτα ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης και αποστολής του αποδεικτικού μεταφοράς χρημάτων στο hello@wesayathens.gr).
Tα εισιτήρια συμμετοχής είναι προσωπικά και δεν μεταφέρονται χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του WeSayAthens.gr. Δεν είναι εφικτή η συμμετοχή ατόμου που φέρει εισιτήριο άλλου ατόμου σε οποιαδήποτε ξενάγηση/δραστηριότητα του WeSayAthens.gr.
Εισιτήριο ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης που μετακινείται σε νέα ημερομηνία λόγω προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμο, μη-μεταφέρσιμο σε άλλη περιπέτεια ή άτομο και μη-εξαργυρώσιμο για τον οποιονδήποτε λόγο.

 

7. Οι συμμετέχων συναινεί και αμετάκλητα αναθέτει στο WeSayAthens.gr και τους διάδοχους του WeSayAthens.gr και εκχωρεί τα δικαιώματα, στο διηνεκές, να εκμεταλλεύονται, ολοκληρωτικώς ή μερικώς, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, όπως φωτογραφίες και φιλμ ή βίντεο που παράγεται σε σχέση με τη συμμετοχή του / της (το "Υλικό"), κάνοντας αντίγραφα του υλικού και το αποτέλεσμα και από τη διάθεσή τους στο κοινό, χωρίς ο συμμετέχων έχει κανένα δικαίωμα πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο προωθητικό υλικό του WeSayAthens.gr θα πρέπει να αποστείλει γραπτώς το αίτημά του.

 

Ακυρωτικά
 

8. Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων (όπως αυτός αναφέρεται στην εκάστοτε σελίδα της υπηρεσίας), η ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση θα επαναπρογραμματιστεί ή θα ακυρωθεί κατά την κρίση του WeSayAthens.gr και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση εμπεριέχει διευθετήσεις όπως πχ. επιπρόσθετες ειδικές μεταφορές, φαγητό, άλλες δραστηριότητες, κλπ. θα παρακρατείται από το κόστος συμμετοχής το ανάλογο ποσό κατά περίπτωση, άσχετα αν η υπηρεσία δεν έχει ληφθεί/παρασχεθεί, μια κι όλες οι διευθετήσεις προπληρώνονται. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Εφόσον οποιαδήποτε ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση ήδη 'τρέχει' (δηλαδή μέχρι και 12 ώρες πριν την ημερομηνία/ώρα έναρξης της ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης), το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της ενδέχεται να τροποποιηθούν ή ν' ακυρωθούν μερικά ή συνολικά, για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα ή άλλοι τεχνικοί, επείγοντες ή αστάθμητοι παράγοντες που τυχόν παρουσιαστούν, περιλαμβανομένων και τυχόν εκτάκτων μέτρων από τις Αρχές, αποτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση ή/και διεκπεραίωση ή/και την διεξαγωγή του προγράμματος της ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης όπως έχει σχεδιαστεί, κατά την κρίση του WeSayAthens.gr. Σε τέτοια περίπτωση το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα και η ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί έστω και με διαφορετικό προφίλ κι άρα η υπηρεσία θα έχει ληφθεί/παρασχεθεί. 

 

Ακύρωση οποιασδήποτε ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης θα γίνει σε περίπτωση ανωτέρας βίας, απεργιών, θεομηνίας, πανδημίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών/πολέμου, τυχών εκτάκτων μέτρων που επιβληθούν από τις Αρχές ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση, θα παρακρατείται από κάθε συμμετοχή 2,9% επί του συνολικού ποσού ως έξοδα διεκπεραίωσης και επιπρόσθετα, ενόψη προκρατήσεων/προπληρωμών, ποσό ανάλογα με την κάθε περίπτωση, για κάλυψη μη επιστρέψιμων προκαταβολών/προπληρωμών. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση για οποιονδήποτε λόγο.

 

Σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντας, για τον οποιονδήποτε λόγο, για ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη ξενάγηση/δραστηριότητα/εξόρμηση, ισχύουν τα ακόλουθα ακυρωτικά:

 

  • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με email στο hello@wesayathens.gr έως και 3 μέρες πριν την ημερομηνία της ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί μείον 2,9% επί του συνολικού ποσού ως έξοδα διεκπεραίωσης.

  • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με email στο hello@wesayathens.gr από 1 έως και 2 μέρες πριν την ημερομηνία της ξενάγησης/δραστηριότητας/εξόρμησης καθιστούν το εισιτήριο συμμετοχής μη-επιστρέψιμο και μη-εξαργυρώσιμο.
    ​ 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Στην WeSayAthens.gr σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR. Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε ξεναγήσεις/δραστηριότητες/εξορμήσεις οι συμμετέχοντες δίνουν την συγκατάθεσή τους για την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται το WeSayAthens.gr είναι όλα τα προσωπικά στοιχεία όπως συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες καθώς και οι φωτογραφίες/video που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων/δραστηριοτήτων/εξορμήσεων. Η συγκατάθεση αυτή θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών επικοινωνώντας με το WeSayAthens.gr.